Objektif Jabatan

Untuk melaksanakan sistem pentadbiran Jajahan yang cekap dan berkesan bagi mencapai objektif berikutĀ :

Melaksanakan tugas merancang, mengurus dan menyelaras dasar-dasar pembangunan sosio-ekonomi masyarakat luar bandar selaras dengan Dasar Kerajaan

Menyelaraskan kerja-kerja atau tugas-tugas Jabatan Kerajaan dalam melaksanakan projek-projek pembangunan infrastuktur

Mengurus dan membelanjakan Wang Awam dengan bijak mengikut peraturan yang diluluskan berasaskan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

Untuk menjadikan pentadbiran tanah yang berupaya merancang pembangunan tanah, pelupusan tanah dan penguatkuasaan Undang-undang Tanah dengan adil dan mematuhi kehendak Dasar Pembangunan bagi mencapai matlamat berikutĀ :

* Merancang pelupusan kegunaan tanah yang optima untuk pembangunan

* Melaksanakan dasar tanah dengan adil dan dapat menguntungkan rakyat